Bankarsko i financijsko pravo
Bankarski ugovori
Sindicirani krediti
Osiguranje i naplata tražbina
Regulatorna pitanja
Vrijednosni papiri

Informacijsko društvo, mediji i komunikacije
Kompjuterski softver, licenciranje i tehnička podrška
Mrežne tehnologije
E-trgovina i internetske usluge
Tiskani i elektronički mediji
Autorska prava i licenciranje
Radiodifuzijsko emitiranje
Oglašavanje i reklamiranje
Zaštita privatnosti
Telekomunikacije, odnosi s regulatorom i korisnicima

Javna nabava
Sastav tenderske dokumentacije
Savjetovanje u postupcima javne nabave
Zastupanje u postupcima javne nabave
Zastupanje po pravnim lijekovima

Medicina, farmacija i medicinski proizvodi
Organizacija, licenciranje i poslovanje medicinskih i farmaceutskih ustanova, društava i privatnih praksi
Promet lijekovima i medicinskim proizvodima
Licenciranje, zastupstva i distribucija
Odnosi s javnim i privatnim osiguravateljima
Odnosi s regulatorima
Reklamiranje i obavještavanje javnosti
Javna nabava
Odgovornost za proizvode i usluge

Nafta, plin i alternativni izvori energije
Koncesije i dozvole
Distribucija nafte i plina
Izgradnja i održavanje infrastrukturnih i proizvodnih energetskih postrojenja
Obnovljivi izvori energija

Naknade štete
Štete iz ugovora
Zaštita potrošaca
Štete iz i u vezi s radnim odnosom
Nesreće na radu
Građevinske štete
Štete u prometu
Štete iz obavljanja djelatnosti
Štete od proizvoda i usluga

Nasljedno pravo
Planiranje raspodjele imovine za slučaj smrti
Savjetovanje i sastav oporuka i zapisa (legata) i drugih pravnih instrumenata
Darovanja
Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju
Zasnivanje doživotnih služnosti
Savjetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku
Izvansudsko i sudsko rješavanje sporova među nasljednicima
Potraživanja trecih osoba iz ostavine

Nekretnine i razvoj projekata
Kupnja i prodaja nekretnina
Zakup, najam i leasing nekretnina
Prostorno planiranje i dozvole za zahvate u prostoru
Razvoj i financiranje projekata
Upravljanje i održavanje nekretnina
Rješavanje i upis vlasništva
Služnosti, tereti
Založna prava i fiducijarni prijenos

Obiteljsko pravo
Imovinski odnosi u braku i poslije braka
Savjetovanje, pregovaranje i zastupanje kod sklapanja predbračnih i bračnih ugovora
Savjetovanje, pregovaranje i zastupanje kod diobe bračne tečevine
Imovinski odnosi iz izvanbračne zajednice
Prava djeteta i posvojenje
Savjetovanje i zastupanje u postupcima utvrđivanja materinstva i očinstva
Savjetovanje i zastupanje kod posvojenja i u vezi s posvojenjem

Ortaštva i zajednička ulaganja
Pravno savjetovanje, sastav ugovora i pregovori
Zastupanje ortaka i ulagača
Vođenje knjiga udjela i poslovne dokumentacije ortaštva

Osiguranje i naplata potraživanja
Savjetovanje i zastupanje kod osiguranja i naplate potraživanja
Strukturiranje i sastav pravnih instrumenata naplate potraživanja
Izvansudska naplata osiguranih i neosiguranih potraživanja

Pravo društava
Osnivanje i organizacija društava
Osnivanje, organizacija i promjene trgovačkih društava
Međusobni odnosi članova društva
Odnosi članova društva i društva
Otkazivanje članstva, isključenje iz društva, istiskivanje
Korporativno upravljanje

Preuzimanja i spajanja društava
Preuzimanja i spajanja društava
Dubinske provjere stanja društva
Pravno savjetovanje, sastav ugovora i pregovori
Odnosi s regulatorima i provođenje transakcija

Promet roba i usluga
Distribucija roba i usluga
Trgovačko zastupanje
Izvozni i uvozni poslovi
Franchising

Radno i menadžersko pravo
Savjetovanje kod sklapanja ugovora o radu i menadžerskih ugovora
Sastav ugovora o radu
Sastav pravila o radu i tarifnih sustava
Sastav kolektivnih ugovora
Savjetovanje, pregovaranje i zastupanje u kolektivnim sporovima

Sudsko i izvansudsko rješavanje sporova
Savjetovanje, zastupanje u pregovorima i sastav isprava za mirno rješenje spora neposrednim pregovorima izmedu strana u sporu
Savjetovanje, zastupanje i sastav isprava za mirno rješenje spora mirenjem
Savjetovanje, zastupanje i sastav isprava za rješenje spora arbitražom
Savjetovanje, zastupanje i sastav isprava za rješenje spora u sudskom (parničnom) postupku
Zastupanje u izvanparničnim predmetima

Tržišno natjecanje i nelojalna konkurencija
Zabranjeni sporazumi i izuzeća
Vladajući položaj i ograničavajuća djelovanja poduzetnika
Koncentracije poduzetnika
Nelojalna konkurencija i damping

Zajmovi
Hipotekarni zajmovi
Zajmovi na temelju zaloga pokretnina i/ili vrijednosti
Zajmovi s osobnim jamstvom

Zakup, najam i leasing
Pravno savjetovanje, sastav ugovora i pregovori
Osiguranje i naplata potraživanja